ECE 501 İleri Mühendislik Matematiği

Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümü, Nonlineer Diferansiyel Denklemler, Vektör Uzayları, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Fourier Dönüşümleri ve Kısmi Diferansiyel Denklemler, Dalga Denklemleri, Karmaşık Sayılar Teorisi.

ECE 502 Doğrusal Sistemler

Temel sistem kavramları, durum-uzay ve giriş-çıkış gösterimleri, lineer sistemlerin özellikleri, kontroledilebilirlik, gozlemlenebilirlik, karalılık, geribeslemeli kontrol, gözleyiciler, karakteristik polinomal, mühendislik uygulamaları.

ECE 510 İleri Elektromanyetik Teori

Elektrostatik ve manyetostatiğin temelleri. Zamanla değişen Maxwell denklemleri. Düz, silindirik ve küresel elektromanyetik dalga ve sınır değer problemleri. Dalga kılavuzları ve rezonant kaviteler. Işınım sistemleri ve difraksiyon. Göreceli elektromanyetiğe giriş.

ECE 511 Nanobilim ve Nanoteknoloji

Ölçekleme kurallarları, kuvvetleri göreceli etkileri, kontinuumdan uzaklaşma, yüzey ve ara yüzey sorunları, nanoteknolojinin temel araçları: dizayn, sentez, fabrikasyon, algılama ve uyarma. Bu ders nano ölçekteki çalışma pirensiplerini ve mikro ölçek ile nano ölçek arasında farklıları ve benzerlikleri irdeleyecektir.

ECE 512 Fotonik

Işık yayılımı, polarizasyon, girişim, dağılım, görüntüleme sistemleri, lens çeşitleri, aberasyon, optik radyasyonunun ölçümü, lazerler, fiber optik kablo ve özellikleri, ışığın modülasyonu, optik sinyal isleme, fiber optik iletişim sistemleri.

ECE 513 Düz Panel Ekran Teknolojileri

Optik, plazma ekranların çalışma ilkeleri, field ışıma ekranları, sıvı kristaller ve ekranlar, ışık saçan organic diyotlar

ECE 514 Lazer Mühendisliği

Lazerin tarihçesi, lazer ışığının özellikleri, Gaussian ışık huzmeleri ve ABCD matrisleri, lazer resanatörleri, Fabry-Perot etalon özellikleri, lazer oran denklemleri, yarıiletken(VCSEL, DFB...) - fiber - katıhal lazerleri, kip kilitlemeli ve Q-switching lazerler.

ECE 515 Nanofotonik

Elektromanyetik dalgalar ve kuantum parçacıklar, dalga optiği ve dalga mekaniği, kuantum yoğunlaşma, yarıiletken kuantum noktaları, metal nanoparçacıklar, plazmonik nano-yapılar, metamalzemeler, fotonik kristaller, yarıiletken nanokristal ve nanoteller.

EEE 516 Yarıiletken Aygıt Temelleri

Yarıiletken malzemeler, band teorisi, istatistik, p-n eklemler, metal-yarıiletken eklemler, tranzistörler, optoelektronik aygıtlar

ECE 517 Yarı iletken Cihazlar ve Mikrodevrelerin Üretim Süreçleri

Yarıiletken malzemeleri işlemek için gerekli mikro üretim tekniklerinin temelleri, bu konudaki yeni gelişmeler, temiz oda protokolleri, mikrodevrelerin üretim aşamaları; fotolitografi, maskeleme, motifleme, yarı iletkenlerde oksidasyon, difüzyon, iyon aşılama, termal işleme, kimyasal aşındırma, bağlantı noktaları için metal ve yalıtkan malzemelerin depozisyonu, üretilen mikrodevrelerin ve cihazların test edilmesi, ölçülmesi, üretim kontrol sistemleri, kaliteli üretim tekniklerinin incelenmesi, yarı iletken cihazların paketlenmesi, mikroelektomekanik cihazlar

ECE 518 Fiber Optik İletişim

Fiber özellikleri ve çeşitleri, fiberde optik darbe ilerlemesi, optoelektronik alıcı ve vericiler, LED ve lazer diyotları, fotodetektörler, fiber yükselticileri, dijital fiber optik iletişim sistemleri, modülasyon teknikleri, WDM, fiber optik ağlar.

ECE 519 Bio-Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlerin (BioMEMS) Temelleri

BioMEMS disiplinler arası bir araştırma alanı olup, bu ders makina, elektronik, biomedikal, kimya, tıp, biyoloji ve malzeme bilimlerinin ilgili başlıklarını içermektedir. BioMEMS kullanarak tıbbi protezler, algılayıcılar, doku mühendisliği, protein bilimi, moleküler biyoloji, ilaç zerk etme ve genetik bilimleri için yeni nesil cihazlar ve ölçüm teknikleri geliştirmek. MEMS cihazların tasarım ve üretim teknikleri

ECE 520 Geometrik Optik

Dalga yüzünün dağılımı, ışığın kırınımı, yansıması ve Fermat’ın kanunu. İnle lens ve tek yüzeyden görüntüleme. Optik eksen yakınsaması, ve optik eksen ışın takibi, birincil ve nodal yüzeyleri. Optiksel değişmezlik kanunu. Radyometri ve photometri, aberasyon ve Seidel aberasyon sabitleri. Optiksel cihazlar.

ECE 521 Mühendisler için Kuantum Mekaniği

Matematiksel temeller, dalgalar ve kuvantum mekaniği, Schrödinger denklemi, zaman bağımlı ve zaman bağımsız pertürbasyon metodları, açısal momentum, hidrojen atomu, spin, kuvantum istatistiği.

EEC 522 Kuantum Bilgisinin Doğası

Klasik bilgi (Boolean) işlemleri. Kuantum mantık işlemleri. Kuantum mantık kapıları ve matriks tanımları. Kübitler. Temel kuantum kapları. Mantığa kuantum mekaniksel yaklaşımı. Saf ve karışık durumlar. Kuantum sistemleri olarak kübitler.Kübit durumun kontrolü. Von Neumann entropisi. Kuantum uyumsuzlaşması. EPR paradoksu ve Bell durumları.Kuantum Işınlanması. Kuitritler. Kuantum hesaplamanın optik modeli. NMR modelleri. İyon yakalama modelleri. Katı hal modelleri.

ECE 530 Biyomedikal Görüntüleme

Çeşitli modern medikal görüntüleme yöntemlerinin temel kavramları ve enstrümantasyonu.Uygulanabilir lineer sistemler teorisi ve fiziğin ilgili temellerinin incelenmesi. İşlenen yöntemler şunları içermektedir:X-ray radyografi (geleneksel film-ekran görüntüleme ve modern elektronik görüntüleme), bilgisayarlı tomografi (yeniden oluşturma teorisi dahil) ve nükleer manyetik resonans görüntüleme.

ECE 531 Biyoinformatik

Bu ders, dizi analizi için bazı temel ve faydalı algoritmaları, mühendislik öğrencilerinin bu algoritmaların şu anki genomik araştırmalara uygulanışını kavramaları için gereken minimal biyolojik alt yapı ile beraber sunmayı hedefler. İşlenecek konular, dizi hizalanması, çoklu hizalama algoritmaları, hizalamaların olasılıksal yorumlanması, hidden Markov modeller, Gibbs sampling gibi buluşsal yöntemler, genom veritabanları, karşılaştırmalı genomik, gen keşfi, gen ifade analizi, transkripsiyon faktörü bağlanma bölgesi keşfi, yolak keşfi, fonksiyonel genomik ve Tek Nükleotid Polimorfizm lerini kullanarak tıbbi tanı konularını kapsar.

ECE 532 Biomedikal Cihazlar ve Sinyal Analizi

Fizyololojik ölçümler için işaret dönüştürücüler, kuvvetlendiriciler, biyopotansiyellerin ölçülmesi ve biomedikal aletler. Basınç, kan akışı ölçümü, ultrasonik ve elektronik cihazlar ve aletler, bu aletlerden sinyal ölçülmesi ve işlenmesi.

ECE 533 Mühendisler İçin Fizyoloji

Öğrenciler, her bir organı, organ sistemini ve onların dengesinin devamı için entegrasyonunu kontrol eden temel kavramları tanıyıp açıklamayı öğrenirler. Aynı zamanda bu sistemlerin bozukluklarına karşı klinik bakış açısı kazanırlar. Üzerinde çalışılacak organ sistemleri şunlardır: Sinir, kas, kardiyovasküler, solunum, endokrin, gastrointestinal ve üriner.

ECE 534 Beyin/Sinir Mühendisliği

Bu ders, öğrencilere geniş bir alan olan Beyin/Sinir Mühendisliğini tanıtır. Bu ders dört bölümden oluşur: 1) Canlı ortamda (küçük hayvanlardan insana beynin tamamı)ve in vitro olarak (kesitlerden ayrıştırılmış hücrelere kadar)sinirsel aktiviteyi izlemeteknolojileri;cihazların taşınabilirliği, uyarım yerinin erişilebilirliği ve uyarım ölçeği; kablosuz EEG, fMRI, mikro elektrot dizileri(MEAs), patchclamp kullanılarak yapılan elektrofizyolojik kayıtlarla ilgili tartışmalar; 2) İmplante edilebilir elektrotlar ve beyin-bilgisayar arayüzü gibi konular üzerinden sinirsel fonksiyonu tekrar elde etmeye ya da yerini almaya yarayan cihazlar; 3) Sinirsel mikroörüntüler, mikroakışkan sistemleri, iyontoforez, patchclamp çipler gibi in vitro kullanılacak cihazlar; 4) Hesaplamalı ve görüntüleme yaklaşımları.

ECE 535 İşlemsel Genomik

Bioinformatikte önemli bir sorun, büyük verilerden karmaşık paternleri verimli ve tam olarak çıkarmak ve farklı veri tiplerini entegre etmek için işlemsel metodlar geliştirmektir. Bu ders son zamanlarda genomikde kullanılan yüksek işlem hacimli tekniklerden doğan işlemsel sorunları tartışacak ve biyoinformatikdeki yeni gelişmeleri kapsayacaktır. Konular ana olarak, yeni-nesil dizileme verilerinin analizi, genomik varyasyonları bulma ve fonksiyonlarını anlama çalışmaları, tüm genom bağlantı analizi, biyolojik ağlar, yolak analizi, epigenom analizi, kanser genomiği ve transkriptom analizi gibi hastalık mekanizmalarını anlamak için gereken genomik yaklaşımları içerecek. Bununla ilgili olarak, farmakogenomik ve kişisel tıp gibi yeni gelişen alanlar da bu derste tartışılacak.

ECE 550 Rasgele Süreçler

Olasılık kuramının temelleri, rasgele değişkenler ve rasgele işlemler. Mühendislik ve fiziksel bilimlerde karşılaşılan rasgele işlemlerin analizinde kullanılan teknikler. Sıkça karşılaşılan rasgele işlem tipleri. Olasılık kuramının tekrarı, rasgele diziler ve yakınsama. Olasılıksal işlemlere giriş, olasılıksal matematik, Poisson süreci, beyaz-gürültü süreci, Gauss süreci, rasgele yürüyüş, Brown hareketi, Wiener süreci, Markov zincirleri, Markov süreci, rasgele girişli doğrusal sistemler, atış-gürültü süreci.

ECE 551 Matlab'la Bilimsel Hesaplama

Bu ders, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) data analizi, görüntüleme ve simülasyon problemlerini bilgisayar kullanarak çözmek için bir giriş sağlıyor. MATLAB, öncelikli olarak mühendislik, beyin/sinir bilimi, biyoloji, matematik ve finanstan alınan uygulama örnekleriyle birlikte, kullanılan ana araçlardan biri olacaktır.

ECE 552 Sezim ve Kestirim Teorisi

Sezim, kestirim ve süzgeçleme kuramı, iletişim ve sinyal işlemeye uygulanması, olasılık kuramı, MAP, MSE sezim kuramları, Wiener süzgeçleme.

ECE 553 Sayısal İşaret İşleme

Ayrık-zamanlı Fourier, Cosine dönüşümleri. Dalgacık dönüşümü. Ayrık-Zamanlı Rastsal Süreçler. Wiener Süzgeci. İzge Kestirimi (Minimum Varyans, Maximum Entropi, MUSIC, PCA yöntemleri). Uyarlamalı Süzgeçler (LMS, RLS, Kalman). Zamanla-Değişen Sistemlerin İzlenmesi.

ECE 554 Veri Madenciliği

Veri madenciliği veri içerisinde bilgi aramak için yapılan analiz işlemidir. Karar verme mekanizmalarında çok işe yarayacak gözle görülmeyen sofistike ve umulmadık ilişkileri bulma yöntemidir. Bu yöntemler ve metotlar içerisinde birliktelik kuralları, bölüm kuralları, sıralı kurallar keşfetmek için uygulanacak algoritmaları detaylıca incelemek hedeflenmektedir. Ders içeriği temel veri madenciliği yöntemlerinin tümünü kapsamakta ve birkaç gerçek ölçekli proje içermektedir.

ECE 555 Yapay Zeka

Bu ders yapay zekaya giriş niteliğindedir. Konular arasında: aramayla problem çözme, bilmeden ve sezgisel arama yöntemleri, rakipli ortamlarda arama, bilgi temsili, önermeler mantığı, yüklemler mantığı, çıkarım, öğrenme, gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, olasılıksal çıkarım ve doğal dil işleme vardır.

ECE 556 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma

Bilgisayarları akıllıca davranmaya etkinleştiren tekniklere geniş ve genel bir teknik bakıştır: problem çözme, karar verme, algılama ve yorumla teknikleri. Bu metotların yanı sıra örüntü tanımlama teknikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. İşlenecek konular arasında istatistiksel öğrenme teknikleri, Bayes ağları, karar ağaçları, regresyon, sinir ağları, destek vektör makinaları, grafik modeller ve yarı denetimli öğrenme bulunmaktadır.

ECE 557 Bilgisayar Ağları

Bu derste bilgisayar ağları kapsamlı olarak anlatılmaktadır. İşlenen konulara Internet, TCP/IP, bilgisayar ağları, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortama erişim kontrol protokolleri, paket yönlendirme, çoğulortam ağları, ve kablosuz yerel ağlar dahildir.

ECE 558 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim

Bu derste kablosuz ağlar ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak anlatılmaktadır. İşlenen konulara radio yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik spektrum yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.

ECE 559 Görüntü İşleme

Bilgisayarla görmeye giriş, imge oluşumu, imge modeli, imge elde etme düzenleri, alt düzey görme problemleri: yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok ölçekli yaklaşımlar, orta düzey görme problemleri: yüzey kurma, tonlamadan, hareketten ve stereo imgelerden şekil elde etme. Yüksek düzey görme problemleri: modele dayalı görme, anlamsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

ECE 560 Yapay Sinir Ağları

Bu ders sinir ağları mimarileri ve algoritmalarına giriş niteliğindedir. Konular arasında: doğrusal ve lojistik regresyon, en küçük ortalamalı kareler algoritması, çok katmanlı algılayıcılar, geri yayılım algoritması, radyal tabanlı fonksiyon ağları, kendini düzenleyen haritalar ve yinelemeli ağlar vardır.

ECE 570 Değişken Relüktans Makinalar

Değişken Relüktanslı Makinanın (VRM) analizinin temelleri, pratik VRM konfigürasyonu, VRM sürücüler, nonlineer analiz, VRM’lerin performans analizi ve simülasyonu, moment hesabı, adım motorları, adım motor kontrolü.

ECE 571 Resonant Güç Dönüştürücüler

Seri ve paralel resonans eviriciler, tek ve iki yönlü anahtarlama, frekans cevabı, E-sınıfı resonans eviriciler, akım/gerilim regülatörleri, anahtarlamalı mod güç kaynaklarında kullanımları, performans analizi, simülasyonlar, alternatif kontrol yöntemleri.

ECE 572 İleri Elektrik Makinaları Teorisi

DC motor kontrol, indüksiyon makine teorisinin temelleri, eşdeğer devreler, harmonik eşdeğer devreler, ayarlanabilir momentli sürücüler, makinaların akım ve moment kontrolü, vektör kontrol, motorların geçici rejim analizi, indüksiyon motorlarının dinamik davranışı.

ECE 573 İleri Güç Elektroniği

Tristör komütasyon teknikleri, zorlanmış komütasyonlu tristörlü eviriciler, akım kaynağı eviriciler, resonant güç dönüştürücüler, anahtarlama elemanlarının seçimi, güç kaynakları, dc sürücüler, ac sürücüler.

ECE 574 Nükleer Enerji Mühendisliği

Radyoaktivite bozulması, radyasyon, fizyon, füzyon, radyasyon kalkanı, nükleer reaktörler, elektrik üretimi , enstrümentasyon ve nükleer enerji tesislerinin kontrolü, yaşamımızdakinükleer uygulamalardır.

ECE 575 Nükleer Elektroniği ve Enstrümentasyonu

Radyasyon ve ölçümü, radyasyon kaynakları, istatistiksel değerlendirme, iyon-malzeme etkileşimi, elektron-malzeme etkileşimi, foton-malzeme etkileşimi, yarı-iletken dedektörler, nükleer elektroniği,sinyal işleme için elektronik.

ECE 576 Doğrusal Olmayan Kontrol

İkinci mertebeden sistemler, numerik çözüm metotları, limit çevrimleri, doğrusallastırma, Lyapunov anlamında kararlılık, giriş-çıkış kararlılığı, frekans bölgesinde analiz, durum geribesleme ile doğrusallastırma, doğrusal olmayan tasarım metotları.

ECE 577 Doğrusal Olmayan Dinamikler ve Kaos

Doğrusal sistemlerde kararlılık, varlık ve teklik teoremi, bifurkasyonlar (çatallanmalar), durum-uzay, limit çevrimler, kaos, Lorenz denklemleri, kaos kontrol ve uygulamaları.

ECE 578 Elektromekanik Sistemlerde Kayan Kipli Kontrol

Kontrol teorisinin gözden geçirilmesi, kayan kipli kontrol, kayan kipli gözleyiciler, elektromekanik sistemlere uygulamalar.

ECE 579 Model-Temelli Hata Teşhisi

Güvenirlik, yararlanırlık, güvenlik, hata ağaçları, olay ağaçları, proses modelleri, hata modelleme, sinyal analizine dayalı metotlar, model temelli metotlar, parite eşitlikleri, gözleyiciler, parametre tahmini, ana bileşenler analizi.

ECE 601 Bilişim Kuramı

Bilgi ölçütleri, bilgi kaynaklarının nitelendirilmesi, ayrık kaynaklar için kodlama, ayrık kanal nitelendirmesi, kanal kapasitesi, dalga şekli kanalları oran bozulma teorisine giriş.

ECE 602 Ağ Bilişim Kuramı

Bu dersin amacı, bilgi kuramı ve kodlama teorisi üzerinde ileri seviyede bir anlayışa sahip olmaktır. Özel olarak, birden fazla kullanıcının olduğu durumlarda kaynak ve kanal kodlaması, yayın kanalı, çoklu erişim kanalı, birleşik kanal ve ilişkili kanaklar için kodlama sayılabilir.

ECE 603 En İyi Denetim Kuramı

Sistem optimizasyonunda varyasonlar hesabı, iki noktalı sınır değer problemleri, optimum kontrol fonksiyonu ve optimum kontrol kanunu, dinamik programlama, Pontryagin'in minimum prensibi: minimum zaman, minimum yakıt, minimum enerji problemleri, ikici derece kriterli optimum kontrol tasarımı, düzenleme ve izleme problemleri, tekil kontrol problemleri.

ECE 604 Oyun Kuramı

Matris ve çeşitli optimal stratejilerde oyun teorisine giriş, ayrık ve sürekli sıfır-toplamlı oyunlar, türsel ve dereceli oyunlar, doğrusal kovalamalı problemler için Pontryagin teorisi, eksik bilgi, Markov oyunları, sıfırdan farklı toplamı olan ve birçok oyuncuların oynadığı oyunlar.

ECE 605 Elektromanyetik Dalga Yayılımı

Hertz potansiyeli, farklı ortamlarda düzlemsel dalgalar, temel kaynaklarının spektral gösterimi, tabakalı bir ortam içinde bir dipol alan, zemin dalga ve iyonosferik yayılı, bir dalganın tek bir parçacık tarafından saçılma ve emilimi.

ECE 606 Antenler Kuramı

Akım ve saha dağılımında radyasyon, uzak alan hesaplaması, temel dipol, ince doğrusal antenler, yakın ve uzak alanlar, antenlerin empedansı, öz ve karşılıklı empedans, antenlerin yönlü özellikleri, anten dizileri, alıcı antenler, diyafram, boynuz anten, reflektörler ve lenslerden radyasyon, özel anten türleri.

ECE 607 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı

Çeşitli doğrusal filtrelerin matematiksel teorisi, Wiener filtreleme, doğrusal tahmin ve Kalman filtreleme gibi doğrusal ve optimum filtreleme yöntemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, kafes süzgeç yapılarına karşı FIR yapılar, en küçük kareler yöntemi, dik iniş algoritmasının karşılaştırmalı olarka incelenmesi, en küçük ortalama kare (LMS) ve yinelemeli en küçük kareler (HBS) gibi süzgeç tasarım algoritmaları.

ECE 608 Radar ve Sonar Sistemleri

Mikrodalga yayılımı, CW, FM, MTI doppler ve izleme radarı, radar vericileri ve alıcıları ve antenleri, sualtı ses yayılımı, sonar verici ve alıcıları, dönüştürücüler, dizilim işleme, radar ve sonar sinyallerinin algılanması ve işlenmesi.

ECE 609 Uzaktan Algılama

Radarların temel işleyiş ve uygulamaları, mikrodalgalı uzaktan algılama için anten sistemi, radyometre, atmosferik bileşenler ile mikrodalga etkileşimi, radyometre sistemleri, arazi için aktif mikrodalga algılaması.

ECE 610 Robot Sistemleri

Endüstriyel otomasyon, manipülatör ve sensör teknolojisi, kinematik ve Lagrange dinamikleri, Joint-space/work-space dönüşümleri ve veri yapıları, noktadan noktaya süreğen yolak kontrolü, robot kontrolü, komut dilleri, yöngüdüm ve haritalama, optik ve akustik ölçme ve örüntü tanıma, çarpışmadan kaçınma algoritmaları, konumlandırma doğruluğu, çözünürlük ve tekrarlanabilirlik, zeka dağılımı, uyarlamalı hiyerarşik denetim.

ECE 611 Bilgisayarlı Denetim Teknikleri

Dijital denetleyicilerin tasarım ve gerçeklenmesi, bozulma modelleri, girdi çıktı modellerine dayalı kutup yerleştirme tasarımı, durum uzayı yaklaşımına dayalı en uygun tasarım, kendini ayarlayan kontrol, öngörülü kontrol, CAD araçlarını kullanarak simülasyon çalışmaları.

ECE 612 İleri Elektronik Devreler

Darbe transformatörler, iletim hatları, genişbant yükselteç analizi ve tasarımı, zaman referanslama, senkronizasyon, negatif dirençli cihazlar, parametrik yükselteçler, örnekleme kapıları.

ECE 613 Tümdevre Tasarımı

Aygıt fiziğine giriş; entegre devre transistörleri için AC ve DC modelleri; polarlama teknikleri; akım ve gerilim kaynakları ve referanslar; işlemsel yükselteçler, voltaj regülatörleri ve çoğaltıcılar gibi analog devreler için tasarım prensipleri; DTL, ECL ve TTL gibi dijital devreler için tasarım ilkeleri.

ECE 614 İleri Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre İleri Tasarım Teknikleri

Bu derste dinamik devreler, statik mantık, yük sızıntısı, depolama ve paylaşım, dinamik mantık, domino, MODL, LDL, NORA ve Fermuar CMOS mantığı, elektronik tasarım otomasyonu (EDA), çip tasarım seçenekleri, programlanabilir mantık, programlanabilir kapı dizileri, kapı deryası, standart hücre tasarımı, CMOS alt sistem tasarımı, sınanabilirlik için test ve tasarım gibi konular ele alınmaktadır. Öğrencilerin bir dönem projesi yapmaları beklenmektedir.

ECE 615 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı

Elektronik enstrümantasyon, kontrol ve iletişim için kullanılan özel amaçlı mikroişlemci sistemlerin tasarımı, orta ve büyük boyutlu mikroişlemci sistemlerin tasarımı ve çok işlemcili sistem tasarımı.

ECE 641 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

Elektrik-Elektronik mühendisliğinin güncel araştırma konularının irdelenip sunulduğu bir derstir.

ECE 651 Veri Madenciliğinde İleri Konular

Veri madenciliği konusunda ileri seviyeli güncel araştırma konuları ele alınarak incelenecektir. Veri madenciliği literaüründe iyi bilinen ama sürekli iyileştirilen kümeleme, öbekleme, birliktelik analizlerinin yanı sıra popüler olan algoritmalar incelenerek bu algoritmaların iyileştirilmesi beklenecektir. Araştırma ağırlıklı dersin içeriği doktora öğrencelerinin veri madenciliği konusunda araştırma yapmalarına teşvik etmektir.

ECE 652 Yapay Zekada İleri Konular

Bu araştırma yönelimli bir dersdir. Konular dönemden döneme farklılık gösterir. Yapay zeka alanında arama, bilgi temsili, öğrenme, olasılıksal usavurma, doğal dil işleme, robotlar gibi seçilmiş en son araştırma makaleleri derste okunacaktır. Öğrencilerin makale incelemesi ve final projesi yapmaları gerekmektedir.

ECE 653 Makine Öğreniminde İleri Konular

Makine öğrenimi ile alakalı güncel araştırma konularının ele alınacağı bu derste henüz çözülmemiş problemlere değinilerek yeni araştırma çalışmaları için hazırlık yapılması sağlanmaktadır. Derste değinilecek konular arasında yapısal öğrenme, derin öğrenme, seyreltilmiş model öğrenme, insan etkileşimli öğrenme, veri arşivlerinden bilgi çıkarımı, aktif öğrenme, çekirdek yöntemleri, olasılıksal grafik modelleri bulunmaktadır.

ECE 654 Biyoinformatikte İleri Konular

Bioinformatikte önemli bir sorun büyük verilerden verimli ve tam olarak karmaşık paternleri çıkarmak ve farklı veri tiplerini entegre etmek için işlemsel metodlar geliştirmektir. Bu ders son zamanlarda genomikde kullanılan yüksek işlem hacimli tekniklerden doğan işlemsel sorunları tartışacak ve genom yapısal değişiklik keşfi, tüm genom bağlantı analizi, biyolojik ağlar, yolak analizi, epigenom analizi, kanser genomiği ve transkriptom analizini içeren biyoinformatikdeki yeni gelişmeleri kapsayacak.

ECE 655 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişimde İleri Konular

Bu derste kablosuz ağlar ve mobil haberleşme teknolojileri kapsamlı olarak verilmektedir. İşlenen konulara radio yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik spektrum yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.

ECE 656 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular

Bu derste günümüz bilgisayarlarının organizasyonu ve mimarisi kapsamlı olarak verilmektedir. Bilgisayarların tasarımında temel kavramlar ve başarımın önemi vurgulanmaktadır. İşlenen konulara merkezi işlemci tasarımı, ardışık düzen tasarımı, koşut bilişim ve çok çekirdekli işlemciler, bellek sıradüzeni, saklama ve genel-amaçlı grafik işlemciler dahildir.

ECE 657 Bilgisayar İletişim Sistemlerinde İleri Konular

Bu derste paket-anahtarlamalı ağlar (kablolu, kablosuz, optik) için ileri teknikler verilmektedir. Sistemin geneline hem donanım hem de yazılım açısından bakarak bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. İşlenen konular arasında yönlendiriciler, anahtarlar, çizelgeleme, yönlendirme, paket sınıflandırması, ağ işlemcileri, paket içi inceleme, içerik yönlendirmeli ağlar, ağ arama motorları, kablosuz ağlar, mm-dalga kablosuz kişisel ağlar, haberleşme için grafik işlemci ile hesaplama bulunmaktadır.

ECE 658 Video Gözetlemede İleri Konular

Bu derste akıllı video ile görüntüleme ve video izleme sistemleri yapmak için gerekli olan ileri seviye bilgisayarlı görme teorileri ve algoritmaları işlenecektir. Birçok istatistiksel ve matematiksel yaklaşımlar derste anlatılacak ve video içeriğini anlamak için gerekli olan obje bulma/tanıma/tahmin/takip algoritmaları ve temel bilgiler işlenecektir. Özellikle tartışılacak olan ve literatürdeki en son durumu incelenecek olan problemler: insan tanıma, insan takip, baş bulma, baş takip, insan davranış analizi, kalabalık ortamlarda takip, kalabalıkların hareket analizi, çoklu kamera sistemleri. Her bir konu için literatürdeki yerleşmiş çözümler öğretilecek ve var olan teorik çalışmalar farklı açılardan incelenerek tatışılacaktır. Bilgisayarlı görme için bazı temel yaklaşımlar, imgelerden karakteristik özellik çıkarma, Bayes teorisi, öğrenme ağaçları, gabor filtreleri, parçacık filtrelemesi, içerik eşleme ve 2B/3B model uydurma anlatılacaktır.

ECE 659 Kriptografide İleri Konular

Bu ders öğrencilerin kriptografi konusunda daha derin bir anlayış kazanmalarını amaç edinir. Öncelikle, birçok kriptografik algoritmanın matematiksel ve teorik altyapısını oluşturan sonlu alanlar teorisi anlatılır, bunun üzerine pratikte önemi olan temel ve teorik önemi olan daha ileri seviyede kavramlar bina edilir. Dersin ilk kısmında, standart kriptografik algoritmaların detaylı analizleri yapılır ve bu algoritmaların etkin uygulama yöntemleri tartışılır. Daha çok RSA, ElGamal ve Diffie-Hellman gibi açık anahtarlı algoritmalar üzerinde durulur. Bunun yanında eliptik eğriyle şifreleme ve homomorfik şifreleme gibi daha ileri seviyede algoritmalar da ele alınır. Dersin ikinci kısmında, bahsedilen bu algoritmaların kimlik tanımlama ve doğrulama, anahtar dağıtımı, sıfır-bilgi ve hesapsal-mahrem bilgi erişimi gibi ileri düzeyde protokollere uygulamalarından bahsedilir. Dersin üçüncü ve son kısmında, kaba-kuvvet, bebek-adım dev-adım ve Pohlig-Hellman gibi ileri düzey matematiksel algoritmalardan bahsedilir ve bunların, kriptografik algoritmaları kırmak için uygulamalarından bahsedilir.

ECE 660 Veri Tabanı Sistemlerinde İleri Konular

Bu derste veri modellemesi, popüler veri modellerinin temel konuları, ilişkisel veritabanları için tasarım kuramı, sorgu optimizasyonu, veri manipülasyon dilleri, eş zamanlı kullanma ve veri koruma gibi konular ele alınmaktadır.

ECE 661 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

Bilgisayar mühendisliğinin güncel araştırma konularının irdelenip sunulduğu bir derstir.

ECE 662 Bio-MEMS’de İleri Konular

Nano ve mikrofabrikasyonun, yumuşak litografinin, DNA ve protein dizilerinin, elektrokinetiğin, elektrokimyasal dönüştürücülerin, mikroakışkan aygıtların, biyosensörlerin, çip üstü lab cihazlarının temelleri ve ileri yöntemleri açıklanacaktır.

ECE 663 Fotonikte İleri Konular

Yüksek teknoloji içeren endüstriyel ve araştırmaya dönük fotonik ve optik kavramlar irdelenecektir. Öğrenciler bu derste klasik ve kuantum bakış açısıyla ışık üretmekte, ışığı manipüle etmede ve ölçmede kullanılan yöntemlerin arkasındali teoriyi öğreneceklerdir.

ECE 664 Kuantum Nesneleri İçin Kontrol Algoritmaları

Kontrol metotlarının gözden geçirilmesi. Açık- döngü geri besleme algoritmaları.Nötr parçacıkların odaklanması. Kısa darbelerle kontrol ve genelleştirilmiş Kapitza algoritması. Hız gradyan odaklaması. Işın ayrıştırma. Kuantum modellerde niteliksel yaklaşım. Işın ayrıştırmanın toy modeli. Nötr parçacıklar için soğutmanın toy modeli. Dış alanlar tarafından iki seviye kuantum sistemleriyle manipülasyon (yarı-klasik yaklaşımı). Josephson jonksiyonu kontrolü. Takip geri bildirim algoritmaları.

ECE 665 Beyin Dinamikleri

Biyolojik nöronlar matematiksel nöronların karşılaştırılması. BD’de görüngüsel modeller. Hodgkin-Huxley ana eşitlikleri. Beyin dinamikleri modellerine hiyerarşik yaklaşımı. Membran potansiyeli için artış modelleri.Nöronların artış-üretimi ve artış sonrası nöron tepkisi. Patlama. Nöron popülasyonu ve insan beyin ağının yapısal karakteristiği. Kümeleme. Rasgele grafik modelleri. Nöron popülasyonunun hücresel modelleri. K- model ailesi., uyarıcı ve kısıtlayıcı linkler. Kaotik BD ve merkezler. BD’ye Kuasi-parçacık yaklaşımı. Beyin dinamiklerinde uzun-alan uyumlu kolektif modeller. BD modellemede alternatif yaklaşımlar.Süper bilgisayar yaklaşımı: MPI- temelli paralel bilgisayar kodu. Model ve kortikonların Umezawa sınıfı. Deneysel BD’nin matematiksel analizine giriş. Niceliksel EEG

ECE 690 Seminer

Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarda araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama yapmalarına olanak tanır. Derste araştırma yöntemleri, problem tanımı, litaretür taraması, veri toplama, sonuçların analizi ve değerlendirmesi, rapor oluşturma gibi konular ele alınır.

ECE 691 Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlik sınavına hazırlanma, doktora çalışması yapılacak alandaki temel bilgilerin tekrarı.

ECE 697 Uzmanlık Alan Dersi

Bu ders, doktora öğrencisinin tez danışmanı ile birebir çalışarak tez konusu ile ilişkili alanlarda derinlemesine bilgisini artırmasını amaçlar. Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki spesifik bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına amaçlanır. Derste, öğrenci ve danışman tez konusundaki bilimsel makaleleri inceleyecek ve tartışacaklardır.

ECE 699 Doktora Tez Çalışması

Bu derste seçilen bir alanda literatür taraması yapılması, araştırma probleminin incelenmesi,araştırma problemine yönelik kapsamlı bir çözüm geliştirilmesi, araştırma projesinde elde edilen bulguların bilimsel dergilerde yayınlanması ve tez çalışması yapılması hedeflenmektedir