DERS İÇERİKLERİ

 Ders Kodu        Ders Adı                                                                                                                       Teo.(s/h)      Lab.(s/h)          AGÜ Kredisi     AKTS

MATH 101 Matematik I                                                                                       4                0                      4               5

Limit, Sürekli fonksiyonların süreksiz fonksiyonlara göre avantajları, Bir noktada türevin geometrik anlamı, Herhangi bir fonksiyonun türevi, Herhangi bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini ve grafiğini çizmek, Ara değer ve ortalama değer teoremleri, İntegral tekniklerini kullanarak verilen bir fonksiyonun integralini hesaplamak, Döndürme sonucu oluşan katı cismin hacmini yüzey alanını hesaplamak, Verilen bir fonksiyonun uzunluğunu hesaplamak, Diziler ve seriler, Çeşitli yakınsama testlerini kullanarak farklı tipteki serilerin yakınsaklık ve ıraksaklıklarına karar vermek.

MATH 102 Matematik II                                                                                      4                0                      4               5

Bu ders tek bilinmeyenli Calculus’un integral kısmını, çok bilinmeyenli Calculus’un diferansiyel kısmını ve serieler-diziler konularını hedeflemektedir. Özellikle integral teknikleri ve dizilerin yakınsamasını ele alır ve bu yetilerin çeşitli matematik modellerinde uygulamaları gösterilir. 

SCI 101 Doğa Bilimi I                                                                                         3                2                      4               7

 

SCI 102 Doğa Bilimi II                                                                                        3                2                      4               7

 

ENG 101 İngilizce I                                                                                             4                0                      4               4

 

ENG 102 İngilizce II                                                                                          4                0                      4               4

 

HUM 101 Çağdaş Dünyayı Anlama                                                                     3                0                      3               5

Sosyal bilim disiplinleriyle insanlık arası bir bağ kurarak günümüze ait olaylara ve problemlere odaklanılması, Öğrenicilerin yaşadıkları dünyada eleştirel düşünme yeteneği kazanması, Küresel sorunlar, Grup projeleri, Belgesel ve film izlenmesi, uzman kişilerin verdiği seminerlere katılma.

HUM 102 Geleceği Hayal Etme                                                                           3                0                      3               5

Sosyal antropoloji, Ekonomik antropoloji, Teknolojinin antropolojisi, Mekanın antropolojisi.

TURK 101 Türkçe I                                                                                               2                0                      2               2

Dil mucizesi, dilin özellikleri ve önemi / Kültür, dil - kültür ilgisi / Güzel konuşmanın önemi, konuşma yanlışları, güzel konuşma kuralları, hazırlıklı konuşmalar / Etkili sunum hazırlama teknikleri / Eleştirel okuma / Ana hatlarıyla Türkçenin tarihî devirleri / Türkçenin gücü / Türkçenin bugünkü durumu ve güncel sorunları / Türkçenin önemli ses özellikleri, hangi ses olayları yazıda gösterilmez? / Yazım sorunları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri / Zarflarla ilgili bilinmesi gereken önemli hususlar / Sık yapılan tamlama yanlışları / Sağlam cümle nasıl kurulur? / Akademik ve günlük hayatta kompozisyon ne işe yarar? Kompozisyon nasıl yazılmaz? / Kelime türetme, yanlış kullanılan çekim ekleri / Retorik uygulamalar

TURK 102 Türkçe II                                                                                             2                0                      2               2

Konu nedir? Plan nasıl yapılır? Planın yararları / Paragraf bilgisi / Eleştirel okuma / Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çeşitleri / Yazılı anlatım türleri ve uygulaması (rapor, tutanak, dilekçe, davetiye, afiş hazırlama, öz geçmiş yazma) / Formal yazı örnekleri (inceleme, eleştiri, tashih) / İyi bir anlatımın nitelikleri, sık yapılan anlatım bozuklukları / Cümle tashihi / Deneme yazma / Edebî ve ilmî yazı örneklerini okuma, inceleme ve yorumlama / Retorik uygulamaları​

PDA 101 Profesyonel Gelişim Aktiviteleri I                                                            1                1                      0               1

 

PDA 102 Kişisel/Profesyonel Gelişim Aktiviteleri II                                               1                1                      0               1

 

COMP 101 Programlama Sanatı                                                                          3                2                      4               6

SNAP ve Java dillerinin öğretileceği ve bilgisayar programlamaya giriş niteliğinde olan bu derste verilen bir problemin çözümü için bilgisayar programı yazabilme amaçlanır. Temel programlama becerilerinin yanısıra bir ders projesi sayesinde öğrencilerin tasarım becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.​

EE 102 Mesleğimizi Keşfedelim                                                                     3                2                      4               6

Bu dersin amacı öğrencilere elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili özellikle pratik yönlerden hızlı bir giriş yapmak. EE mühendisliğinin temel konuları üzerine ve laboratuvar / proje çalışmalarını tamamlayacak şekilde dersler verilmektedir. Öğrenciler bu dersle birlikte mühendislik problemlerinin çözümlerini yapabilme, temel laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirebilme, proje tamamlama, teknik rapor yazabilme ve takım ile beraber çalışma yeteneklerini kazanacaklardır. Ayrıca, mühendislik mesleğinin sosyal ve etnik konuları tartışılacaktır. Dersin öğrencilere kendi kendine öğrenebilme ve yaratıcı düşünce yeteneklerini sağlamaya yardımcı olacaktır.  

MATH 201 Mühendislik Matematiği I                                                                4                0                      4               6

Vektörler ve uzay geometrisi, Vektör değerli fonksiyonlar ve uzayda hareket, Kısmi türevler, Çoklu integraller, Vektör alanlarında integral alma, Birinci derece diferansiyel denklemler, İkinci derece diferansiyel denklemler.

MATH 202 Mühendislik Matematiği II                                                             4                0                      4               6

Lineer sistemlere giriş, Vektör alanları, Lineer dönüşümler, Diferansiyel denklem sistemleri.

MATH 203 Lineer Cebir                                                                                 3                0                      3               5

Lineer sistem denklemlerinin matrislere dökülüp çözümünün yapılması, dataların matrisler aracılığla depolanıp kullanılması mantığına dayalı bir derstir. Konu olarak matris, determinant, lineer system çözümleri, matrislerin özellikleri ve dönüşümlerini içermektedir.

EE 201 Elektrik Devreleri I                                                                             3                2                      4               6

Elektrik Devreleri 1 dersi temel devrelerin özellikleri ve devre analizine yoğunlaşmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler elektrik devrelerini analiz etmeyi, elektrik mühendisliği ve devreler ile ilgili problemleri tanımlamayı, formüle etmeyi, ve çözmeyi öğreneceklerdir. Temel direnç devreleri, analiz metotları, kuvvetlendiriciler, kapasitif, indüktif, RL, RC ve RLC devreleri öğrencilere öğretilmektedir.​

EE 202 Elektrik Devreleri II                                                                             3                2                      4               7

Elektrik Devreleri 2 dersi AC kaynaklara sahip temel devrelerin özellikleri ve devre analizine yoğunlaşmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler AC elektrik devrelerini analiz etmeyi, elektrik mühendisliği ve devreler ile ilgili problemleri tanımlamayı, formüle etmeyi, ve çözmeyi öğreneceklerdir. Fazör domeni, AC devreleri analiz metotları, laplas dönüşümü, karşılıklı indüktas, frekans cevabı öğrencilere öğretilmektedir.

EE 203 Sayısal Tasarım                                                                              3                2                      4               6

Bu ders sayısal devre tasarımı temellerini tanıtır.  Bu ders, sayı sistemleri, Boolean cebiri, mantık kapıları, birleşik devreler, saklayıcılar, mandal ve kapan devreleri, ardışık devre tasarımı, sonlu durum makineleri, yazmaç aktarımı ve  tek döngü bilgisayar konularını içerir. 

EE 204 İşaretler ve Sistemler                                                                 3                2                      4               7

Sürekli ve kesikli sinyaller ve sistemler, sınıflandırmaları ve özellikleri. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, darbe tepkisi, konvolüsyon, karmaşık değişkenli fonksiyonlar, karmaşık seriler ve integraller. Sürekli zamanlı Fourier serileri ve dönüşümü, ayrık zamanlı Fourier serileri ve dönüşümü, z dönüşümü ve bunların filtreleme, modülasyon ve örnekleme uygulamaları. MATLAB programlamaya giriş ve sinyal ve sistemler problemlerinde kullanımı.

HIST 201 Türkiye Tarihi I                                                                      2                0                      2               2

Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı; Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme; Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi, XIX. yy Osmanlı Modernleşmesi, İttihad-ı Osmanî Cemiyeti’nden İttihat ve Terakki’ye; II. Meşrutiyet Dönemi; 31 Mart Olayı, II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Ayak Basması; Genelgeler ve Kongreler Dönemi; Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Milli’nin İlanı, Birinci TBMM’nin Açılması; TBMM’nin Yapısı ve İşleyişi; Meclis’in Açılması; Sevr Barış Antlaşması, TBMM’nin Sevr Antlaşması’na Karşı Tepkisi, Doğu Cephesi; Güney Cephesi, Batı Cephesi, Sovyetlerle İlişkiler ve Moskova Antlaşması, II. İnönü Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Sonuçları, Mudanya Mütarekesi; Lozan Barış Konferansı.

HIST 202 Türkiye Tarihi II                                                                       2                0                      2               2

Saltanatın Kaldırılması; Cumhuriyetin İlan Edilmesi; Birinci TBMM’de Seçim Kararının Alınması; Halk Fırkasının Kurulması; Cumhuriyetin İlanı ve Tepkiler; Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı; Atatürk-İnönü Ayrılığı, Hukuk Alanında Yapılan Devrimler; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi; Kadın Hakları, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler; Cumhuriyet Öncesi Eğitim Sistemine Bir Bakış; Eğitim ve Öğretim Sisteminin Kökten Değiştirilmesi: Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Yeni Türk Alfabesinin Kabul Edilmesi; Güzel Sanatlar, Ekonomik Alandaki Gelişmeler; Devletçilik Uygulamasına Geçiş, Toplumsal Yaşamda Yapılan Devrimler, Atatürk DönemindeTürkiye’nin Dış Politikası; İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri; İsmet İnönü Dönemi; Demokrat Parti Dönemi; 27 Mayıs Askeri Müdahalesi. 

COMP 201 Nesneye Dayalı Programlama                                               3                2                      4               6

Derste nesne tabanlı programlamanın temel kavramları ve günümüz programlama pratiklerinde yaygın olarak kullanılan bâzı ek kavramlar anlatılacaktır. Nesne tabanlı programlamanın dört temel kavramı Sarmalama, Soyutlama, Kalıtım ve Çok Şekillilik etraflıca anlatılacaktır. Ayrıca istisnaların yönetimi, temel veri tabanı yapıları, grafik kullanıcı ara yüz tasarımı ve çok kullanımlılık (multithreading) konuları açıklanacaktır. Son olarak yazılım kod idâresi ve dokümantasyon gibi bâzı kritik yazılım mühendisliği kavramları kısaca anlatılacaktır.

EE 299 Yaz Stajı I                                                                                      0                0                      0               4

AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği staj programı sanayi ortamında ve araştırma laboratuvarlarında öğrencilerin deneyim kazanmasını amaçlar. Yaz Stajı-I’de öğrenciler en az 4 hafta staj yapmakla yükümlüdürler. Staj süresince; öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratik olarak uygulayabileceklerdir. Sanayide iş ortamını, iş ortamındaki ilişkileri ve iş yapma kültürünü tecrübe edeceklerdir. İlgi alanlarını keşfetmeleri ve mezun olduktan sonra çalışacakları iş alanlarını netleştirmeleri yönünde fikir sahibi olacaklardır.

MATH 301 Olasılık ve İstatistik                                                                   3                0                      3               5

Dersin olasılık kısmında ayrık ve sürekli rasgele değişkenler, olasılık dağılımları, rasgele değişkenlerin toplam ve fonksiyonları, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi. Dersin istatistik kısmında örnek ortalaması ve varyansı, dağılımların kestirimi, korelasyon, regresyon ve hipotez testi.

EE 301 Elektronik I                                                                                     3                2                      4               7

Bu ders elektroniğin temellerini içerir. Konular, katı hal elektroniği, diyotlar, diyot devreleri, alan etkili transistörler, bipolar jonksiyon transistörleri, op-amp devreleri ve invertörler, NAND kapıları, NOR kapıları, kombinasyonel mantık kapıları ve sıralı mantık kapıları gibi dijital elektronik devreleri kapsar.

EE 302 Elektronik II                                                                                     3                2                      4               7

Bu ders analog elektroniklerin temellerini sunmaktadır. Konular, transistörlerin küçük sinyal modellerini, ortak yayıcı, ortak-taban, ortak-kollektör, ortak-kaynak, ortak-geçit, ortak-toprak yükselticiler, çok aşamalı yükselteçler, diferansiyel yükselteçler gibi tek transistörlü yükselteçleri, amplifikatör frekans tepkisi, geri besleme yükselteçleri, çıkış katları ve osilatörleri içerir.

EE 303 Geribeslemeli Kontrol Sistemleri                                               3                2                      4               6

Kontrol mühendisliğinin temelleri ile ilgili dersler verilmektedir. Dersin içeriği, geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş, transfer fonksiyonu analizi, geçici zaman ve sürekli hal davranış kriterleri, kararlılık analizi, kök-yer eğrisi analizi, Bode ve Nyquist analizi, kapalı çevrim frekans cevabı, durum uzayı gösterimleri, durum-değişkeleri ile geribeslemeli kontrol tasarımı, PID kontrol tasarımı ve bulanık mantık kontrol gibi konuları içermektedir. Ders laboratuvar çalışmaları ile güçlendirilerek öğrencilerin pratik yetenekler kazanmasını sağlamaktadır. Öğrenciler kontrol mühendisliği problemlerini çözmek için yazılım paketi deneyimi elde etmektedirler. Ders, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini artırma imkanı sağlamaktadır.

EE 304 Gömülü Sistemler                                                                      3                2                      4               7

Gömülü Sistemler, Assembly ve C programlama dillerini kullanarak mikro denetleyici tabanlı projelerin planlanması ve gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Ana konular, bir mikro denetleyicinin mimari ve dahili birimleri, farklı bellek türleri, kesmeler ve zamanlayıcılar, verilen bir mikro denetleyici ailenin kayıt kümeleri ve adresleme modları, UART, SPI ve I2C gibi çeşitli iletişim protokolleri, analog ya da dijital sinyaller ile ara birim oluşturma ve temel ölçüm teknikleri olarak belirlenmiştir.

EE 305 Elektromanyetik                                                                         3                0                      3               5

Vektör kalkulus tekrarı; sabit elektrik alanları, Coulomb kanunu, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, capacitance and capacitors; sabit elektrik akımı, akım yoğunluğu, Kirchoff kanunu; sabit manyetik alanlar, Biot-Savart kanunu, manyetik dipole, manyetik kuvvet ve torklar; Makswell denklemleri ve düzlem dalga yayılımı. 

EE 306 Haberleşme Mühendisliğinin Temelleri                                     3                0                      3               6

Bu ders telekominikasyonun temel kavramlarını ve bileşenlerini kapsar. Bu dersin içeriğinde: iletişim sistemlerinin tarihsel gelişimi, elektromanyetik spektrum ve frekans paylaştırma, taban bant sistemleri, modülasyon ve de-modülasyon kavramları, analog AM (DSB, SSB, DSBSC, PAM etc.) and PM modülasyon ve de-modülasyonları, faz kilitleme döngüleri, dijital modülasyon ve de-modülasyon, frekans ve zaman çoklamalı sistemler, gürültü varken iletişim, BER hesaplaması ve göz diyagramı.

EE 308 Elektrik Makinalari ve Sürücüleri                                               3                2                      4               7

Bu ders de öğrenciler eletrik makinalarını analiz etmeyi ve çalışma prensiplerini öğrenecekler. Çeşitli elektrik makinaları hakkında deneyim kazanmak için problemler çözecekler. Dersin 2. kısmında ise temel evirici ve çeviriciler öğretilecek olup aynı zamanda da dönem boyunca gerçel bir uygulama yapmaları istenecektir. Dersin sonunda öğrenciler elektro-mekanik enerji dönüşümlerini, magnetic devreleri, trafoları, dönen elektrik makinaların çalışma prensiplerini, senkron ve asekron makinaları, doğru akım makinalarını ve ceviriler ile birlikde AC vd DC sürücüleri de öğrenecektir.

EE 399 Yaz Stajı II                                                                                   0                0                      0               6

AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği staj programı sanayi ortamında ve araştırma laboratuvarlarında öğrencilerin deneyim kazanmasını amaçlar. Yaz Stajı-II’de öğrenciler en az 6 hafta staj yapmakla yükümlüdürler. Staj süresince; öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratik olarak uygulayabileceklerdir. Sanayide iş ortamını, iş ortamındaki ilişkileri ve iş yapma kültürünü tecrübe edeceklerdir. İlgi alanlarını keşfetmeleri ve mezun olduktan sonra çalışacakları iş alanlarını netleştirmeleri yönünde fikir sahibi olacaklardır.

EE 491 Bitirme Projesi I                                                                            4                0                      4               7 

Bu ders, karmaşık bir sistemde teorik bilginin pratikte uygulama becerisini öğrenciye vermeyi amaçlayan bir projenin ilk aşamasıdır. Öğrenciler bir öğretim üyesi ve eğer endüstri destekli proje ise dış gözlemci eşliğinde çalışırlar. 

EE 492 Bitirme Projesi II                                                                            4                0                      4               9 

Bu ders bitirme projesinin ikinci aşamasıdır. Bu derste öğrencilerin geliştirmiş oldukları bir sistemin, cihazın yada ürünün gösterimini yada uygulamasını yapmaları beklenmektedir.

OHS 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I                                                              1                0                      1               1 

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı hedeflemektedir. Bu dersin sonunda öğrenci temel operasyonel düzeyde çalışabilmek için yeterli olan iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini öğrenecektir, iş sağlığı ve güvenliği ile mühendislik & mimarlık arasındaki ilişkiyi anlayabilecektir ve edinilen bilgileri, gerçek çalışma ortamında uygun ve verimli bir şekilde uygulayabilecektir.

OHS 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II                                                               1                0                      1               1 

 

EE 421 Geometrik Optik                                                                               3                0                      3               5 

Işın optiği ve Fermat kanunu, optik sistemlerde aberasyon ve dispersiyon özellikleri, ince lens denklemleri, ışın takibi, Gaussian hüzme yayılımı, ışığın girişimi, tek ve çift yarıkta girişim, optik resonatörlerin çalışma prensipleri, çeşitleri ve uygulamları, ışığın modülasyonu ve modülasyon cihazları.

EE 423 Fotonik                                                                                             3                0                      3               5 

Fotonik dersi ışık ve fotonik konularındaki temel kavramlara ve bu kavramların uygulamalarına odaklanmıştır. Bu dersin içeriğinde elektromanyetik spektrum ve özellikleri; hüzme optiği ve hüzme yayılımı, ışığın polarizasyonu, ışığın üretim ve algılanması, fiber optic kablo ve ışığın fiber optic kablodan yayılımı gibi konular vardır.

EE 424 Fiber Optik İletişim                                                                           3                0                      3               5 

Bu derste fiber optik iletişim linklerinin çalışma prensipleri ile kullanılan alt bileşenler incelenecektir. Bu dersin içeriğinde olan konular: optik alıcı ve vericiler, fiber optik tabanlı yükselteçler, fiber optik kablo özellikleri ve çeşitleri, ışığın modulasyonu, fiber optik linklerinde güç hesaplama analizi, fiber optik linklerinde gürültü ve çok kanallı sistemlerdir. 

EE 443 Biyomedikal Enstrümantasyon ve Sinyal Analizi                           3                0                      3               5 

Biyoenstrümantasyonun temelleri, sensörler ve transdüserler. Biyoelektrik sinyallerin kökeni. Kalp ve sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisinin temelleri. Biyosinyallerin tipleri ve özellikleri. Biyosinyellerden gürültü gidermede zaman ve frekans domeninde filtre uygulamaları. Biyosinyallerin morfolojisinden bilgi çıkarımı yaklaşımları. Biyosinyallerin frekans karakterizasyonu.

EE 445 BioMEMS Temelleri                                                                       3                0                      3               5 

BioMEMS kullanım alanları ve avantajları, Kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri, Üretimde Depozisyon, çıkarma ve şekil verme teknikleri, Yüzeylerin özellikleri, Algılama işlemlerinin nanoteknoloji ile geliştirilen cihazlar ile gerçekleştirlmesi, Mikroakışkan temelli cihazlar, Mikro/Nano Biyosensör cihazlar, Standart laboratuvar analiz ve algılama teknikleri, Mikro/Nano dirsekler, Biyoçipler ve kullanım alanları, Sağlık ve tıp alanında kullanılan MEM sistemler

EE 451 Güç Elektroniği                                                                              3                0                      3               5 

Güç elektroniğinin 4 temel dönüştürücüsü ve kullanım alanları. AC/DC dönüştürücüler: Bir ve çok fazlı kontrolsüz doğrultucular, çalışma prensipleri.  Performans parametreleri.  Bir ve çok fazlı yarı kontrollü ve tam kontrollü doğrultucular.  Bir, iki ve dört bölgede çalışabilen doğrultucular, doğru akım makinaların motor ve rejeneratif mod kontrolünde kullanımları.  Dalga şekilleri ile çalışma prensipleri.  Tasarım kriterleri. AC/AC dönüştürücüler:  Hem frekans hem genlik ayarı yapabilen bir ve çok fazlı dönüştürücüler, cycloconverterler.  Sadece genlik ayarı yapan AC/AC bir ve çok fazlı yarı ve tam kontrollü kıyıcılar. Dalga şekilleri ile çalışma prensipleri. Tasarım kriterleri.  DC/DC dönüştürücüler: Buck, boost, buck-boost dönüştürücüler. Bir, iki ve dört bölgede çalışabilen DC/DC kıyıcılar, doğru akım makinaların motor ve rejeneratif mod kontrolünde kullanımları.  Dalga şekilleri ile çalışma prensipleri.  Tasarım kriterleri. DC/AC dönüştürücüler:  Bir ve çok fazlı eviriciler.   Dalga şekilleri ile çalışma prensipleri.  Tasarım kriterleri.

EE 452 Elektrik Güç Sistemleri                                                                  3                0                      3               5 

Güç sistemlerinin dizaynı, güç akışlarının hesaplanması ve kısa devre durumlarının detaylı şekilde incelenmesi ve bir programlama dilinin bu analizlerde kullanılması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler güç sistemleri denklemleri, 3 fazli sistemler ve bağlantıları, Birim değer güç sistemleri, Admitans matris modelleme ve kullanımı, devre azaltma algoritmaları, Z matrisinin oluşturulması, güç akışı hesaplamalari ve Gauss-Seidel ve Newton Raphson metodlarının kullanımı, Simetrik ve asimetrik birimleri, kısa Devre Analizleri ve Güç sistemlerinde Ekonomik Analizler konularına hakim hale gelecektir.

EE 465 Veri Madenciliği                                                                            3                0                      3               5 

Veri madenciliğine giriş niteliğinde olan bu derste; verilerin ifade edilmesi, veri ön-işleme, sık öğe kümesi ve birliktelik kurallarının tespit edilmesi gibi temel örüntü keşfetme yöntemleri ve temel sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları incelenecektir. Bu derste aynı zamanda sınıflandırma algoritmalarının performans değerlendirmesi ve test yöntemleri de işlenecektir. Ayrıca derste bir veri madenciliği programı kullanılarak öğrenilen yöntemlerin gerçek bir probleme uygulanması sağlanacaktır.

EE 473 Robotik’e Giriş                                                                               3                0                      3               5 

Kursun amacı öğrencilere robotik sistem tasarımı, analizi, modelleme ve kontrolü üzerine temel araçları sağlamaktır. Dersin içeriği, Robot sınıflandırılması, Rijit hareketler, Homojen dönüşümler, Robot ileri kinematiği, Robot ters kinematiği, Hız kinematiği ve Jakobiyan, Hareket planlama ve yörünge üretimi, Robot dinamiği, Mobil robotlar, Bağımsız eklem kontrolü, Robot sensör ve eyleyicileri gibi konuları içermektedir. Ders, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini artırma imkanı sağlamaktadır. 

EE 485 Yarıiletken Aygıt Temelleri                                                             3                0                      3               5 

Kristal yapı-kristalde elektronlar, Enerji bantları ve yarıiletkende yük taşıyıcıları, Optik soğurma, ışıma, taşıyıcı ömrü ve difüzyon, Eklemler